top of page
PHOTO-2023-05-29-18-02-0511.jpg

Kantoorklachtenregeling

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Mikipedia Advocatuur doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met onze cliënten en een uiting van ontevredenheid nemen wij uiterst serieus. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. Daarom hebben wij een eigen klachtenregeling opgesteld die u hieronder aantreft zodat u weet wat u dan kunt doen.

 

Toepassingsbereik

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Mikipedia Advocatuur en cliënt.

 

Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. Het vastleggen van een procedure om de klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

 2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties en cliënten door middel van een goede klachtenbehandeling;

 4. Advocaten te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

 5. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 

Informatie bij aanvang dienstverlening

Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt op de website van Mikipedia Advocatuur. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

 

Interne klachtprocedure

Natuurlijk kunt u eerst uw bezwaren voorleggen aan de betrokken advocaat omdat bij voorkeur in onderling overleg een oplossing gevonden dient te worden.

Alleen indien onderling overleg niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris, te weten: de heer mr. M. de Miranda, advocaat bij Adjiembaks & de Miranda Advocaten). Mocht u een klacht aan deze klachtenfunctionaris willen voorleggen, dan verzoeken wij u dat te doen per email (mdemiranda@aenmadvocaten.nl) of per post (Bijlmerdreef  841, 1103 TB Amsterdam).

Om uw klacht te kunnen beoordelen is het van belang dat u de volgende zaken opneemt in uw klacht:

 • Uw naam, adres en woonplaats alsook uw telefoonnummer en emailadres;

 • De dossiernaam zoals bekend bij Mikipedia Advocatuur;

 • De datum waarop u uw klacht verstuurt;

 • Een duidelijke omschrijving van uw klacht;

 • Kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

 • U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging.

 • Vervolgens zal de klachtenfunctionaris de betrokken advocaat over de klacht in kennis stellen en deze in de gelegenheid stellen daar binnen een te stellen termijn (schriftelijk) op te reageren.

 • De klachtenfunctionaris kan u tijdens de beoordeling van de klacht vragen om extra informatie.

 • Indien de klachtenfunctionaris dit nodig acht, kunnen beide partijen worden uitgenodigd voor een gesprek.

 • De klachtenfunctionaris draagt zorg voor een adequate en behoorlijke behandeling van de klacht en zal met een inhoudelijke reactie komen op uw klacht daaronder begrepen het oordeel over de gegrondheid van de klacht al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien vertraging ontstaat, wordt dat onder opgave van reden kenbaar aan u gemaakt.

 

Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

Mikipedia Advocatuur doet er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.

De klachtenfunctionaris, degene over wie is geklaagd evenals u nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

U bent als klager geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Mocht de uitkomst van bovengenoemde interne klachtprocedure naar uw mening niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u overwegen om zich met de klacht te wenden tot de burgerlijke rechter. Dit is echter pas mogelijk nadat u uw bezwaren eerst op de bovengenoemde wijzen heeft voorgelegd.

nederlandse-orde-van-advocaten.gif
high-trust-mikipedia-advocatuur-amsterdam-300.png
1567603271283.jpg
vaa-vereniging-arbeidsrecht.-advocaten-amsterdam-2.gif
nvp-nederlandse-vereniging-procesrecht-222.gif
vaan-arbeidsrecht.-advocaten-nederland-2.gif
nederlandse-orde-van-advocaten.jpg
bottom of page