top of page
PHOTO-2023-05-29-18-02-0511.jpg

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle gesloten overeenkomsten met Mikipedia Advocatuur met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Meer in het bijzonder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aan Mikipedia Advocatuur verstrekte opdrachten. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten.

 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Van toepassing op de aanbieding of met de cliënt gesloten overeenkomst, is de versie van deze algemene voorwaarden die ten tijde van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam is gedeponeerd, dan wel de versie zoals in bezit bij Mikipedia Advocatuur.

 

ARTIKEL 2 OPDRACHT

 1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Mikipedia Advocatuur is aanvaard.

 2. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7: 407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mikipedia Advocatuur en dus niet door een individuele aan Mikipedia Advocatuur verbonden advocaat. Dit houdt in dat de wederpartij ermee instemt dat Mikipedia Advocatuur de opdracht onder haar verantwoordelijk laat uitvoeren door een aan Mikipedia Advocatuur verbonden advocaat of zo nodig door derden in opdracht van Mikipedia Advocatuur.

 3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 4. Op elke opdracht is de wwft (wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) van toepassing.

 

ARTIKEL 3 DECLARATIE

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met een bepaald percentage ter dekking van algemene kantoorkosten, betaalde onkosten (verschotten) en omzetbelasting (btw) aan Mikipedia Advocatuur verschuldigd. Onder verschotten worden verstaan de aan derden betaalde of te betalen kosten zoals griffierechten, kosten dagvaarding, leges, ed. Onder kantoorkosten worden begrepen porti-, papier-, kopieer-, telefoon-, telefax-, e-mail-, reis- en verblijfkosten in alle standaardgevallen. Kosten zoals reizen buiten ressort Amsterdam, inzage van registers of databanken en meerkosten inzake telefoongesprekken, internet in buitenland en aangetekende poststukken worden afzonderlijk in rekening gebracht.

 2. Mikipedia Advocatuur is bevoegd om het door de cliënt op grond van lid 1 verschuldigde, tussentijds tijdens de uitvoering van de opdracht aan de wederpartij in rekening te brengen.

 3. Mikipedia Advocatuur is steeds gerechtigd om van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht.

 4. Behoudens voor zover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal Mikipedia Advocatuur aan de cliënt op uurbasis declareren.

 5. Mikipedia Advocatuur is gerechtigd het honorarium jaarlijks te verhogen.

 6. Indien een ander dan de cliënt, de debiteur, de voor de cliënt te verrichten werkzaamheden voor zijn rekening neemt, blijft de cliënt volledig voor die debiteur verantwoordelijk.

 7. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de wederpartij komen.

 8. De administratie van Mikipedia Advocatuur die betrekking heeft op de aard en de tijdsduur van de verrichte werkzaamheden alsmede de betaalde verschotten en kantoorkosten, strekt tegenover de cliënt tot volledig bewijs, behoudens door de cliënt te leveren tegenbewijs.

 

ARTIKEL 4 BETALING

 1. De betalingstermijn van declaraties is, zonder opschorting of verrekening, 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de vordering (zonder ingebrekestelling) onmiddellijk opeisbaar, alsmede is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente per maand over het openstaande factuurbedrag.

 3. Indien Mikipedia Advocatuur invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties geheel voor rekening van de cliënt. De (buiten)gerechtelijke kosten worden gesteld op een percentage van het gevorderde bedrag conform de wet van minstens € 40,00 en maximaal € 6.775,00, dan wel in geval van hogere kosten de werkelijke betaalde kosten, en worden vermeerderd met de verschotten. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

 4. Mikipedia Advocatuur is bevoegd om aan de cliënt toekomende gelden die het kantoor onder zich heeft of krijgt met openstaande declaraties te verrekenen.

 

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Bij eventuele ontevredenheid is de kantoor klachtenregeling op elke opdracht van toepassing die op verzoek van cliënt wordt toegestuurd en openbaar is gemaakt op de website van Mikipedia Advocatuur. De regeling is onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden.

 2. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt van Mikipedia Advocatuur, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffend geval uit hoofde van de door Mikipedia Advocatuur verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verminderd met het bedrag van het eigen risico van de polis. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten evenals de toepasselijkheid van artikel 7:407 BW.

 

 1. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Mikipedia Advocatuur beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium tot een maximum van € 5.000,00. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Mikipedia Advocatuur aansprakelijk is. De hiervoor bedoelde beperkingen gelden tevens voor het geval dat Mikipedia Advocatuur aansprakelijk wordt gehouden voor het niet deugdelijk functioneren van de door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers en/of andere zaken.

 2. Mikipedia Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid van de door haar verkregen informatie uit schriftelijke en/of elektronische gegevensbestanden, waaronder handboeken en/of online databestanden.

 3. Mikipedia Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de cliënt ingeschakelde derden, zoals accountants, belastingadviseurs, andere (buitenlandse) advocaten, deurwaarders, procureurs en/of deskundigen. Mikipedia Advocatuur is desgevraagd wel verplicht om haar eventuele aanspraken ter zake de door deze derde(n) gemaakte fouten aan de cliënt over te dragen.

 4. Het is mogelijk dat derden, zoals vermeld in voornoemd lid 5, die in verband met de uitvoering van de opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Mikipedia Advocatuur gaat ervan uit en bedingt zo nodig bij deze dat, alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënten te aanvaarden.

 

ARTIKEL 6 ADRESWIJZIGING

 1. Mikipedia Advocatuur is bevoegd het laatst opgegeven adres en/of bekende adres als correspondentieadres van de cliënt te beschouwen. De cliënt dient adreswijzigingen schriftelijk aan Mikipedia Advocatuur door te geven.

 2. Indien de cliënt niet langer een voor Mikipedia Advocatuur bekend adres heeft, dan wel niet (meer) reageert op (schriftelijke) mededelingen en/of verzoeken, is Mikipedia Advocatuur bevoegd om haar werkzaamheden zonder verdere waarschuwing met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig na schriftelijke mededeling te beëindigen.

 

ARTIKEL 7 OPSCHORTING EN ZEKERHEIDSTELLING

 1. Mikipedia Advocatuur is zonder verdere waarschuwing gerechtigd om haar werkzaamheden direct op te schorten dan wel na schriftelijke mededeling te beëindigen, indien geen tijdige betaling van het gevraagde voorschot is ontvangen dan wel indien 14 dagen zijn verstreken nadat de periodieke, tussentijdse declaratie of enige einddeclaratie opeisbaar is geworden en geen betaling heeft plaatsgevonden.

 2. Mikipedia Advocatuur is bevoegd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de van de cliënt of van derden afkomstige bescheiden op te schorten totdat al het door de cliënt verschuldigde, inclusief rente en kosten, geheel is voldaan.

 3. Indien de cliënt niet tijdig heeft betaald, is Mikipedia Advocatuur te allen tijde bevoegd om zekerheid te verlangen voor de betaling van declaraties.

 

ARTIKEL 8 HET DOSSIER

 1. Indien en voor zover de van de cliënt of van derden afkomstige bescheiden, bij het einde van de behandeling van de zaak, niet door de cliënt zijn teruggenomen, zullen de onder berusting van Mikipedia Advocatuur gelaten bescheiden tot uiterlijk 5 jaren na de datum van de laatste declaratie voor rekening en risico van de cliënt worden bewaard.

 2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn, is Mikipedia Advocatuur bevoegd om het dossier en alle zich hierin bevindende bescheiden te (laten) vernietigen zonder de cliënt hiervan in kennis te stellen.

 3. Mikipedia Advocatuur aanvaardt in geval van overmacht geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van het dossier en/of ter hand gestelde bescheiden. Van overmacht is onder meer sprake in geval van dieftal, inbraak, brand, overstroming en vandalisme. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Mikipedia Advocatuur uit hoofde van bewaarneming beperkt tot maximaal € 200,00.

 4. Hiermee alsook met enige accordering van de opdrachtbevestiging is expliciet aanvaard tevens machtiging verleend voor het verwerken, verstrekken en bewaren van persoonsgegevens verband houdende met behandeling van het dossier in de ruimste zin van het word en is de inhoud van het privacyreglement zoals vermeld op de website kenbaar en aanvaard.

 

 

ARTIKEL 9 VERJARING

 1. Elk vorderingsrecht van de cliënt jegens Mikipedia Advocatuur verjaart na verloop van 12 maanden na de laatste factuurdatum.

 

ARTIKEL 10 GESCHILLENBESLECHTING EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de rechtsverhouding tussen Mikipedia Advocatuur en haar cliënten zal het Nederlands recht van toepassing zijn. De Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen Mikipedia Advocatuur en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

 2. Naast de op grond van de wet bevoegde rechter zal de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd zijn van mogelijke geschillen tussen cliënt en Mikipedia Advocatuur kennis te nemen.

 

ARTIKEL 11 SLOTBEPALINGEN

 1. Niet alleen Mikipedia Advocatuur, maar ook alle partijen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 

Algemene voorwaarden, versie 1 april 2019.

nederlandse-orde-van-advocaten.gif
high-trust-mikipedia-advocatuur-amsterdam-300.png
1567603271283.jpg
vaa-vereniging-arbeidsrecht.-advocaten-amsterdam-2.gif
nvp-nederlandse-vereniging-procesrecht-222.gif
vaan-arbeidsrecht.-advocaten-nederland-2.gif
nederlandse-orde-van-advocaten.jpg
bottom of page